ITS Global logo
Downloaden als PDF

Algemene voorwaarden

(1 oktober 2022)

Artikel 1 Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
· Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
· Opdrachtnemer(onderzoeker): IT Security Tilburg BV (hodn ITSTGlobal.com

Artikel 2 Toepassingsgebied
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijkdoor Opdrachtnemer zijn bevestigd.
2.4 Opdrachtgever accepteert geldende Nederlandse wet- en regelgeving.
2.5 Indien van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle schriftelijke offertes, aanbiedingen, en voorstellen (hierna aanbod) van de Opdrachtnemer zijn gedurende 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het aanbod vervalt indien opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard.
3.2 Door aanvaarding van het aanbod komt een overeenkomst tot stand tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer.
3.3 De overeenkomst worden aangegaan voor 1 jaar, met stilzwijgende verlenging voor steeds eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand de overeenkomst te beëindigen.
3.4 De overeenkomst, waaronder mede begrepen de bijlagen en de Algemene voorwaarden, omvat alle afspraken tussen Partijen en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken welke Partijen met betrekking de in de overeenkomst geregelde onderwerpen hebben gemaakt.

Artikel 4 Medewerking door opdrachtgever
4.1 De opdrachtgever zal de Opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen om de opdracht succesvol te kunnen vervullen. De Opdrachtnemer zal met de ontvangen gegevens vertrouwelijk omgaan.
4.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Opdrachtnemer verstrekte informatie. Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij de Opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan, ook indien deze in opdracht van de opdrachtgever van derden afkomstig is.
4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel dat de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extrakosten voor rekening van opdrachtgever en is de Opdrachtnemer bevoegd het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering
5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt. De Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
5.2 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door voldoendegekwalificeerde derden, zulks altijd in overleg met de opdrachtgever
5.3 IT Security Tilburg spant zich in samenwerking met Greenbone Networks GbmH om de Greenbone Cloud Services te ontwikkelen en up-to-date te houden om zoveel mogelijk bekende of potentiële kwetsbaarheden van de gescande computernetwerken te kunnen detecteren met behulp van de Greenbone Cloud Services. Het is echter technisch niet mogelijk om een scanner te ontwikkelen en te gebruiken die altijd alle bekende en potentiële kwetsbaarheden van een computernetwerk kan identificeren. Daarom kan de opdrachtgever daar niet verwachten dat alle kwetsbaarheden met behulp van de Greenbone Cloud Services worden opgespoord en is IT Security Tilburg niet verplicht om een dergelijke complete service te bieden. Een voortdurend bijgewerkt overzicht van de kwetsbaarheden die door Greenbone Cloud Services worden overwogen, is beschikbaar op de website van Greenbone Networks GmbH.
5.4 IT Security is in samenwerking met Greenbone verplicht om binnen de volgende responstijden te starten met het analyseren en opheffen van Storingen aan het Platform of de vulnerability tests:
• In geval van een storing die het gebruik van het platform of Greenbone Cloud Services of het gebruik van een essentiële functie van het platform (storingsklasse 1) verhindert, bedraagt de responstijd drie uur nadat de storing binnen de servicetijd is gemeld. Greenbone zal blijven werken buiten de Servicetijd totdat de storing is verholpen.
• In geval van een storing die het gebruik van het platform of Greenbone Cloud Services of een essentiële functie van het platform (storingsklasse 2) niet onbeduidend hindert, maar niet verhindert, bedraagt de responstijd zes uur nadat de storing is gemeld binnen de Servicetijd. Greenbone zal blijven werken buiten de Servicetijd totdat de storing is verholpen.
• In geval van alle overige storingen (storingsklasse 3) zal Greenbone uiterlijk de volgende werkdag beginnen met het herstellen van de storing en de werkzaamheden voortzetten totdat de storing binnende servicetijd is verholpen. De responstijd wordt geacht te zijn vervuld als Greenbone is begonnen met het analyseren en verhelpen van de storing binnen de geplande tijd.

Artikel 6 Intellectuele en industriële eigendom
6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of dienslicentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt daarop uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht en beperkt tot het gebruik overeenkomstig hun bestemming.
6.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 6.1 bedoelde zaken en/of diensten waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen,(model)contracten, handboeken en andere zaken en/of diensten van Opdrachtnemer waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers berusten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
6.3 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een terstond opeisbare boete van €25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor iedere overtreding en van €5.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van Opdrachtnemer –naar keuze- op vergoeding van zijn werkelijke schade.

7 Geheimhouding
7.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
7.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
7.3 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
7.4 Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
7.5 Bij overtreding van het in het vorige lid bepaalde verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een terstond opeisbare boete van €5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) voor iedere overtreding en van€1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van Opdrachtnemer –naar keuze- op vergoeding van zijn werkelijke schade.

Artikel 8 Wijzigingen en meerwerk
8.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de inhoud van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd.
8.2 Dit meerwerk zal door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van de Opdrachtnemer.
8.3 De opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
8.4 Indien naar het oordeel van de Opdrachtnemer een wijziging in de uitvoering van de overeenkomstnodig is om aan de verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen, is de Opdrachtnemer bevoegd deze wijziging naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen en door te voeren.

Artikel 9 Honorarium
9.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, dagdeel, dag of een vast honorarium overeenkomen.
9.2 De tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten, tenzij anders overeengekomen.
9.3 Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. De diensten zullen worden geleverd tegen de overeengekomen tarieven. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen tarieven jaarlijks op 1 januari aan te passen. Dit wordt dan schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever.
9.4 Eventuele reisuren worden doorberekend als productieve c.q. gewerkte uren.

Artikel 10 Prijs en betaling
10.1 Betaling door opdrachtgever zal geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door de Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
10.2 Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
10.3 In geval van overschrijding van de betalingstermijn verkeert opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Over de periode vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening wettelijke rente verschuldigd. De Opdrachtnemer is in dat geval bevoegd incassomaatregelen te nemen in welk geval de opdrachtgever naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
10.4 Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van de Opdrachtnemer dan zal de opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur dit bezwaar schriftelijk motiveren, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben aanvaard.
10.5 Alle prijzen zijn exclusief BTW.10.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 11 Overdracht van rechten en verplichtingen
11.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Bij overmacht van de Opdrachtnemer worden de verplichtingen van de Opdrachtnemer gedurende de periode dat de overmachtsituatie voortduurt opgeschort. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan de Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte, en ziekte van ingezet/ingehuurd personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien de Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan is de Opdrachtnemer gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden en/of te lijden directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid is beperkten gelimiteerd zoals in de navolgende leden van dit artikel bepaald.
13.2 Tenzij nakoming reeds onmogelijk is, dient opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke testellen indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld waarbinnen aan Opdrachtnemer de gelegenheid wordt geboden alsnog haar verplichtingen na te komen.
13.3 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de aantoonbare werkelijke geleden of te lijden directe schade tot een maximum van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over de laatste drie kalendermaanden.
13.4 Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met deinschakeling van door opdrachtgever aan Opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
13.5 Schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken is beperkt tot €1.000.000 (één miljoen euro).
13.6 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden of voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. De voorwaarden van vrijwaring zijn opgenomen in de “Security auditen vrijwaringsovereenkomst” welke met de Opdrachtgever separaat worden overeengekomen.
13.7 Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van de opgetreden schade.
13.8 De in dit artikel beschreven beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.

Artikel 14 Annulering
14.1 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van de Opdrachtnemer kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient de Opdrachtnemer de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.
14.2 Annulering van afspraken door de opdrachtgever dient uiterlijk tweeënzeventig (72) uur voor de afgesproken tijd te geschieden.
14.3 Indien annulering door de opdrachtgever niet of niet binnen punt 13.2 gestelde tijd geschiedt, is Opdrachtnemer gerechtigd één maand conform het overeengekomen tarief, alsmede de hieraan verbonden (extra) kosten, in rekening te brengen.
14.4 Bij annulering door de opdrachtgever binnen zeven (7) werkdagen voor een geplande activiteit is Opdrachtnemer gerechtigd 50% van de in punt 13.3 omschreven kosten in rekening te brengen.
14.5 Reeds door Opdrachtnemer gemaakte kosten kunnen volledig in rekening gebracht worden.

Artikel 15 Ontbinding
15.1 Opdrachtnemer is gerechtigd deze overeenkomst door middel van een aangetekende briefbuiten rechte te ontbinden indien opdrachtgever na schriftelijke aanmaning houdende een redelijke termijn in gebreke blijft aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst te voldoen.
15.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst zonder enige aanmaning of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden, indiendoor opdrachtgever surséance van betaling is aangevraagd, Opdrachtnemer haar faillissement heeftaangevraagd dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsaneringsregeling ex artikel 284 FW op opdrachtgever van toepassing wordt verklaard, de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd, opdrachtgever haar huidige onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

Artikel 16 Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na dertig dagen na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen welk tussen de Opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank te ‘s Hertogenbosch, tenzij de Opdrachtnemer ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor teleggen.

Artikel 18 Slotbepaling
18.1 De Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst (gedeponeerde) versie van de algemene voorwaarden.
18.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand.
18.3 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 29 maart 2021 voor alle overeenkomsten die op of na deze datum zijn gesloten

Neem contact met ons op

Kom een keer op de koffie en kom te weten wat we mogelijk voor u kunnen betekenen

arrow