ITS Global logo
Downloaden als PDF

Privacy Verklaring

Opgemaakt november 2022

Neem voor vragen gerust contact met ons op.

IT Security Tilburg is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Onze contactgegevens zijn:
IT Security Tilburg BV / ITST
Global.comSpoorlaan 21k
5038CB Tilburg
Info@ITSecurityTilburg.nl
013 72 011 72

IT Security Tilburg respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de Website en de daarop aangeboden diensten. Via de website verzamelde persoonsgegevens worden conform de AVG verwerkt.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens:
- Om contact met je op te nemen nadat je gebruik hebt gemaakt van het contactformulier;
- Om een relatie met je aan te gaan en te onderhouden.
De wettelijke grondslag voor de verwerkingen zijn op basis van uitvoering van een overeenkomst inclusief precontractuele fase.

Welke gegevens verzamelen wij?
IT Security Tilburg verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij deze aan ons verstrekt via het contactformulier op de website of voor het aangaan van een klantrelatie In deze gevallen verzamelen wij uitsluitend de volgende persoonsgegevens:
Contactformulier                  (Potentiële) klantrelatie
- Naam                                        - Voor- en achternaam
- Bedrijf                                       - Bedrijf
- Telefoon                                   - E-mailadres
- E-mailadres                            - Telefoonnummer

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Wanneer je gebruik hebt gemaakt van het contactformulier worden persoonsgegevens na 1 jaar verwijderd. Als klantrelatie worden de persoonsgegevens 7 jaar bewaard na beëindigen van de relatie met IT Security Tilburg.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?
IT Security Tilburg hecht veel waarde aan informatie beveiliging en privacy, dat is ons vak. Wij houden daarbij rekening met de stand van de techniek , de uitvoeringskosten, en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen welke aan de verwerking verbonden zijn. De beveiligingsmaatregelen zijn gericht om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleuteld E-mailverkeer.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?
IT Security Tilburg verstrekt geen persoonsgegevens aan derden verstrekken of verkopen zonder dat u daarvoor kennis van kunt nemen. Tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Derden-dienstverleners van toepassing
IT Security Tilburg kan gebruik maken van derden voor het verlenen van bepaalde diensten.

De rechten van betrokkene
Je hebt als betrokkene in de AVG rechten zoals recht van inzage, correctie of verwijdering. Voor het indienen van een verzoek om gebruik maken van je rechten, stuur een e-mail naar info@ITSecurityTilburg.nl met je contactgegevens. Ter controle van je identiteit vragen wij een kopie identiteitsbewijs mee te sturen waarbij de pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.

Een klacht over verwerking van uw persoonsgegevens
Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-apMiddels deze Privacy Verklaring informeert IT Security Tilburg je over de verwerking vanpersoonsgegevens via onze Website en wanneer (potentiële) klant bent.

Neem contact met ons op

Kom een keer op de koffie en kom te weten wat we mogelijk voor u kunnen betekenen

arrow